EN SI

SOGLASJE K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Kategorije osebnih podatkov

Kategorije osebnih podatkov, ki jih družba BOC INSTITUTE d.o.o. lahko obdeluje, vključujejo: informacije iz standardnega življenjepisa (npr. ime in priimek, fotografijo, naslov in druge kontaktne podatke, vključno z osebnimi telefonskimi številkami in e-poštnimi naslovi, identifikacijsko oznako na skypeu ali drugem komunikacijskem orodju, vašo zgodovino izobraževanja in zaposlitev, doseženimi stopnjami izobrazbe in drugimi kvalifikacijami, jeziki in drugimi veščinami ter drugimi interesi), starost/datum rojstva, državljanstvo, uradno izdane identifikacijske podatke, podatke o potnem listu ali vizumu, naziv in vlogo/funkcijo delovnega mesta, podatke o plači in nadomestilih (vključno z ugodnostmi poleg plače, bonitetami in spodbudami ter drugimi finančnimi informacijami), podatke o letnem dopustu, podatke o upokojitvi in pokojnini, ocene uspešnosti in podatke o disciplinskih ukrepih, stališča in mnenja o vaši primernosti kot kandidatu za določeno vlogo znotraj organizacije stranke, prisotnost in aktivnost v družabnih medijih, evidenco naše komunikacije z vami ter komentarje tretjih oseb (vse skupaj »pomembni osebni podatki«). Naše evidence lahko izhajajo iz podatkov, zbranih neposredno od vas, iz javno razpoložljivih virov in od tretjih oseb.

Občutljivi osebni podatki

Kategorije občutljivih osebnih podatkov, ki jih družba BOC INSTITUTE d.o.o. lahko obdeluje (v obsegu, ki ga dovoljuje ali določa veljavna zakonodaja), lahko vključujejo: zdravstvene podatke, podatke o nezmožnostih, spol, rasno/etnično pripadnost, versko prepričanje, zakonski stan in družinske razmere.

Nameni obdelave pomembnih osebnih podatkov

Nameni, za katere družba BOC INSTITUTE d.o.o. lahko obdeluje vaše pomembne osebne podatke, vključujejo: izvedbo testov (npr. psihometričnih testov), pripravo rezultatov testov in njihovo analizo, storitve iskanja, selekcije in ocenjevanja kandidatov za svoje stranke, storitve svetovanja vodstvenemu kadru, svetovanje, statistične analize, pripravo in zagotavljanje vsebin za vodenje, skladnost z veljavno zakonodajo, predpisi in regulativno usmerjanje, dodatne namene, navedene v politiki o zaupnosti in varovanju osebnih podatkov družbe BOC INSTITUTE d.o.o., ter druge storitve, ki jih lahko občasno zahtevate. Vaše pomembne osebne podatke lahko uporabimo tudi za to, da se na vas obrnemo zaradi zaposlitvenih priložnosti, ocen, nalog ali storitev svetovanja vodstvenemu kadru, ki jih izvajamo za svoje stranke, kar vključujejo iskanje, prepoznavanje, vrednotenje in/ali izbiro usposobljenih kandidatov.

Prenosi pomembnih osebnih podatkov

Za namene, navedene v tem obrazcu za soglasje, lahko družba BOC INSTITUTE d.o.o. vaše pomembne osebne podatke prenese prejemnikom zunaj pristojnosti, v okviru katere so bili zbrani vaši pomembni osebni podatki. V teh primerih bo družba BOC INSTITUTE d.o.o. delovala skladno z ustreznimi zahtevami veljavne zakonodaje, ki zadeva tovrstne prenose.

Vaše pomembne osebne podatke lahko razkrijemo zlasti drugim članicam partnerske mreže BOC INSTITUTE d.o.o. v potrebnem obsegu v povezavi s priložnostmi, ki jih omogočajo naše stranke, pri katerih ste kandidat, ali storitve za vodstvo, pri katerih ste udeleženec.

Varnost pomembnih osebnih podatkov Družba BOC INSTITUTE d.o.o. zagotavlja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, namenjene varovanju vaših pomembnih osebnih podatkov.

Razkritja pomembnih osebnih podatkov tretjim osebam

Za izpolnjevanje namenov, navedenih v tem obrazcu za soglasje, lahko družba BOC INSTITUTE d.o.o. vaše pomembne osebne podatke razkrije tretjim osebam, ki vključujejo: druge podružnice družbe BOC INSTITUTE d.o.o., stranke družbe BOC INSTITUTE d.o.o., tretje obdelovalce in izvajalce storitev družbe BOC INSTITUTE d.o.o. (skladno z ustreznimi pogodbami za obdelavo) ter sodišča, upravne organe in organe pregona, in sicer v obsegu, kot zahteva veljavna zakonodaja. Družba BOC INSTITUTE d.o.o. lahko razkrije vaše osebne podatke zlasti tretjim izvajalcem storitev, ki preverjajo vašo preteklost, da ugotovi, ali ste primerni za določeno vlogo ali pozicijo.

Hramba podatkov

Družba BOC INSTITUTE d.o.o. lahko shranjuje vaše osebne podatke za nedoločen čas oz. tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili ti osebni podatki na začetku zbrani, ali tako dolgo in za take namene, kot zahteva ali dovoljuje veljavna zakonodaja, ali do vašega pisnega preklica. Po preteku tega obdobja bo družba BOC INSTITUTE d.o.o. vaše osebne podatke takoj izbrisala ali anonimizirala.

Vaše pravice

Skladno z veljavno zakonodajo (vključno z izjemami ali odstopanji od te zakonodaje) imate lahko pravico, da dostopate do svojih pomembnih osebnih podatkov, pravico do popravkov napak v svojih pomembnih osebnih podatkih in pravico, da z upravičenimi razlogi ugovarjate k obdelavi svojih pomembnih osebnih podatkov in pravico do vašega pisnega preklica hranjenja vaših osebnih podatkov. Prav tako imate lahko pravico, da se v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pritožite pri ustreznem organu za varstvo podatkov.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z obdelavo svojih pomembnih osebnih podatkov, ki jo izvaja družba BOC INSTITUTE d.o.o., lahko najdete tukaj: http://www.boc.institute/privacy-policy

Kontaktni podatki

Če imate vprašanja o tem obrazcu za soglasje ali če želite uveljaviti svoje pravice po veljavni zakonodaji, se lahko obrnete na:

BOC INSTITUTE d.o.o.

Železna cesta 16

1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 51 375 942

E: boc@boc.institute

Veljavna zakonodaja

Za ta obrazec za soglasje velja zakonodaja EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne vpliva na vaše zakonske pravice.